Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Dažas màcìbas, ko skolàs nemēdz màcìt, bet vajadzētu...

Autors Draugu draugs

 ...Tàs ir màcìbas, kas saistìtas ar domàšanu ,padziļinàtu domàšanu par sevi un citiem.. Tàpat izvēles "jà"vai "nè" màcìba, ĺaujot izglìtojamajiem izprast cēloñu un seku likumsakarìbas... Kritiskàs un analìtiskàs domàšanas prasmes, gudras laika, finansu pàrvaldìbas un paràdu neveidošanas màcìbas un daudzas jo daudzas citas, kuru pàrzinàšana mùs spèj pasargàt no politekonomiskàm un citàdi kaitnieciskàm manipulàcijàm mūsdienu pasaulē...

 Diemžēl tàdà laikà dzìvojam, ka pa lielam to nekur nemàcìs, labàkajà gadìjumà tikai kaut ko no tà visa apgràbstìs, jo nav tàda pasùtìjuma patērētàjsabiedrìbas politikà;  un vēl jo vairàk, tie savà ziñà ir pat aizliegti temati... Turklàt  globalizàcijas sistēmas lielàkais ienaidnieks ir patstàvìgi domàjošs cilvēks;  cilvēks, kas ir draugos ar pašizglìtìbu un dzìves skolas màcìbàm...

 Kàpēc manis pieminētàs màcìbas varētu būt svarīgas mùsdienu cilvēkam globalizàcijas un modernàs verdzìbas laikmetà, šķiet, komentàrus neprasa...  Tomēr aizdomàties par to vajadzētu, jo nav tàdas formàlàs izglītìbas ,kas sabiedrību sagatavotu atbildìgai dzìvei, palīdzētu atmaskot riskus un apdraudējumus ,ļaujot droši izbēgt no pasaules politikas bīdītàju, mahinatoru manipulatìvi kràpnieciskàm darbībàm...

 Rokot dziļàk izglītotìbas un sagatavotìbas dzìvei platformà, nàkas secinàt, ka, neskatoties uz vispàrēju formàlàs izglìtìbas dominanci lielai daļai sabiedrìbas, mùsdienu cilvēka erudìcija, galvenie zinìbu un domàtprasmes akcenti ir izteikti vàji un neatbilstoši mūsdienu sarežģītajiem pasaules procesiem; tie neveido daudzpusìgi stiprus cilvèkus, kas būtu motivèti praktiski realizèt pašmàcìbu un pašizglìtìbu...Pa lielam mēs arvien esam viegli manipulējami, vadàmi, dezinformàcijai atvērti un diemžēl viegli ietekmējami cilvēki, kuru formàlie un ne vienmēr būtiskie ieguldìjumi nàkamo paaudžu izglìtìbà, bērnus un jauniešus var padarìt vèl vàjàkus un manipulējamàkus par mums pašiem... Nespējà to saskatìt slēpjas briesmas... 

 Pasaule strauji traucas uz priekšu, attìstàs un tikai retais šajà steigas ,nemitìgu trokšñu, stresu un trauksmainìbas laikmetà atrod klusu brīdi ikdienà, lai domàtu patstàvìgi, vērtētu lietas un procesus ap sevi un līdzcilvēkiem...

 Starp citu daudzi nemaz tà pa ìstam neizprot, ko nozìmè ikdienà stràdàt ar sevi un ,kas ir pašizaugsme un, kàpēc tàs devums ir izšķiroši svarīgs mūsdienu paredzami neparedzamajà pasaulē. 

 Daudziem izglìtìba beidzas lìdz ar formàlu tàs dokumentu saņemšanu, vai labàkajà gadìjumà turpinàs karjeras ietvaros dažàdo kvalifikàcijas ,profesionalitàtes paaugstinàšanas kursu veidà...

Pašmàcìbai neatliek laika, par tàs nepieciešamìbu aizdomàjas vien retais un ,nav jau brìnums, jo, lai cik zinàšanu bagàta ir izglìtìbas programma, tà reti kad kalpo par motìvu individuàlàs pašizglìtìbas procesà... Gluži pretēji, jaunatne tiek demotivēta màcìties un domàt individuàli- pàrslodzes no informàcijas gùzmas, ko saucam par izglìtìbas saturu ietver ne tikai vitàli svarìgas detaĺas ,bet arì "pilnu mistkasti" ar nevienam nevajadzìgu, spriešanas spējas notrulinošu un jaunatnes laiku un enerģiju laupošu saturu...

Dažas màcìbas, ko skolàs nemēdz màcìt, bet vajadzētu...

 Nereti pedagogi màca lietas saviem padotajiem ne tápēc ka tas noder dzìvē, bet tàpēc ka to paredz izglìtìbas sistēma... Un ir daudz tàdas bezjēdzìgas informàcijas, kuras kalpo tikai lai atražotu pedagogu sistēmu un aizpildītu laiku, kas  paredzēts izglītojamajiem...   

 IZGLĪTÌBAS SATURA IZSTRÀDÀTÀJIEM AGRÀK IR ĻOTI PATIKUSI PASACIŅA PAR TO, KA JO VAIRÀK VISPÀRĒJAS UN MÀKSLĪGI SAREŽĢĪTI VEIDOTAS INFORMÀCIJAS, JO LABÀK TIEK ATTĪSTĪTS IZGLĪTOJAMO PRÀTS; TIEK IEGŪTA ERUDÌCIJA UTML... TAČU TÀS IR PILNĪGAS "PUPU MIZAS" UN MUĹĶÌBAS... BĒRNU VĒLME UN LIELÀ ENERĢIJA IZZINÀT PASAULI REÀLI PAZŪD(tas ļoti bieži paràdàs, kad skolas ir pabeigtas!!!) UN DZÌVEI PATIEŠÀM NODERÌGÀS MÀCÌBAS UN ATZIÑAS TIEK APMAINĪTAS PRET LIEKU SATURU, KAS SPĒCĪGI DEMOTIVĒ IKVIENU PRÀTU, KAS UZDOD ŠÀDU UN LĪDZĪGUS JAUTÁJUMUS:"KÀ ŠÌ INFORMÀCIJA IR NODERĒJUSI JUMS, SKOLOTÀJ UN , KÀPĒC MAN TÀ BŪTU VAJADZÌGA?"

 NOTRULINÀT BĒRNU APZIŅU AR INFORMÀCIJAS SUROGÀTU ,LAI TIKAI BĒRNI MÀCĪTOS UN NEDARĪTU MUĻĶĪBAS, IR NOZIEDZĪGA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS PRAKSE... IZŠĶIEST BĒRNU LAIKU IEPRETÌ BEZJĒDZÌGÀM , INFORMATÌVI ZOMBĒJOŠÀM DARBĪBÀM, KURAS BĒRNI TIEK MUDINÀTI ATKÀRTOT, RADA "PRODUKTU", KAS PROT DOMÀT TIKAI SISTĒMISKI UN SAVAS KARJERAS IETVAROS, PAT, JA JÀDARA LIETAS, KAM NAV NEKÀDAS JĒGAS... TÀDU IETEKMI UN PRIEKŠZÌMI IR ATSTÀJUŠI DAUDZI MŪSU AGRÀKIE SKOLOTÀJI...

 Pie tam pieaugušie var viegli pàrbaudìt sevi, cik ļoti un kà tieši izglītības saturs ir formējis apziņu un vēlmi màcīties dzīves skolà ... Ja esi zaudējis vēlmi màcīties un nevēlies intelektuàli, garīgi un fiziski rūdīties un pieaugt ,tas liecina, ka esi agràkàs "pràtu attìstošàs" informàcijas gūzmas radìto seku nebrìvē... 

 Cilvèks, kas ir brìvs un pašapzinīgs, màcàs un izglìtojas pats pēc savas iniciatìvas; cilvēks ,kas ir màcìjies tikai laicìgajàs skolàs un neko negrib darīt savas pašizaugsmes labà, ir "saindējies ar sistēmas uzspiesto izglītojošo informàciju", turklàt tà arì nekad var neapgūt prasmi  "domàt ar savu galvu"...

 Mūsdienu izglītība, ja ar to aprobežojas ,rada intelektuàlu un garìgu bràķi, negudru sabiedrību, kas ir viegli pakļaujama, pērkama un pàrdodama... Patērētàjsabiedrības modelis spēj saražot neko vairàk kà paverdzinàtàju un vergu sistēmiskàs attiecìbas un procesus gan Latvijà, gan citur pasaulē, kas nosaka un noteiks nàkamo paaudžu dzīves mērauklas, redzējumu un likteni...

 Ko nevar iemàcīt lìdz galam vai nemaz izglītības programmu ietvaros, to var paveikt vecàki savu bērnu labà, tikai ar vienu piebildi, ja sevis izglītošana un pašmàcìba un personìgi labais piemērs bērniem ir taustàma, dzirdama un redzama ikdienas vērtība...  

 Lai neapsīkst mūsu enerģija augt pašiem! -Bērni gūs iedvesmu no tà, kàdi esam mēs vairàk kà no visàm sistēmàm un gràmatàm kopà ņemot !

Šeit Jūs varat parakstīties uz jaunākām ziņam

Please enable the javascript to submit this form

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt